Akronim: Storage of Future
Naziv (cilj) projekta: Storage of Future – modular, smart cabinet
Glavni korisnik: HAMAG – BICRO
Korisnik: O.M.T. d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 470.489,63 EUR
Iznos sredstva Europske unije (projekt): 352.867,21 EUR
Iznos sredstva Europske unije (LB/B dio): 119.999,99 EUR
Početak projekta: 1. 6. 2021
Kraj projekta: 31. 5. 2022

POZIV NA NADMETANJE ZA PRIVATNE PARTNERE

Datum objave: 19.10.2021

1. Opći podaci o naručitelju

Naručitelj: OBRADA METALA I TRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu
Adresa: Mihovila Pavleka Miškine 22, Ivanovec, 40 000 Čakovec
Telefon: +385 (0)40 338 120
Telefaks:+385 (0)40 338 121
E-mail: omt@omt.hr
Broj nabave: 1-2021/CNC stroj

2. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je nabava novih tehnologija za proizvodnju sukladno Tehničkim specifikacijama (Prilog VI.) koje su sastavni dio ove dokumentacije.
Ponuditelj je obavezan ponuditi: CNC stroj s CAM programom
Predmet nabave uključuje isporuku stroja na lokaciju Naručitelja, instalaciju, testiranje i puštanje stroja u probni rad.

3. Rok za dostavu ponuda
Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 10.11.2021.  godine do 14:00 sati, na adresu iz točke 1 ovog Poziva.

4. Internetske stranice na kojima je dostupna dodatna dokumentacija
Dokumentacija o nabavi koja čini sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje objavljena je u cijelosti na internetskoj adresi: www.omt.hr